Polski Zwi您ek Curlingu


Start arrow W豉dze Zwi您ku arrow Sk豉d zarz康u i komisji PZC
26.06.2017.
Menu g堯wne
Start
Aktualno軼i
Kadra Narodowa
Kontakt
Linki
W豉dze Zwi您ku
Galeria
Przetargi
Mistrzostwa Polski
EYOF 2009
Turnieje zagraniczne
ENGLISH


Nasz reprezentacj ubiera:


SPONSOR


                                                                                                                                

REGULAMIN   ZARZ.U POLSKIEGO ZWI╴KU CURLINGU ( PZC )

Zgodnie z § 36 pkt. 1  Statutu Polskiego Zwi您ku Curlingu Zarz康 PZC, przyjmuje do stosowania niniejszy Regulamin Zarz康u:

§ 1

Zarz康 PZC jest najwy窺zym organem w豉dzy pomi璠zy Krajowymi Zjazdami Delegatów Polskiego Zwi您ku Curlingu i dzia豉 na podstawie Statutu PZC, zgodnie z zasadami okre郵onymi w niniejszym regulaminie.

SKxD ZARZ.U

 § 2

1.Nowo wybrany Zarz康 PZC na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona:
a/ nie wi璚ej ni dwóch wiceprezesów,
b/  Sekretarza Generalnego,
c/ Skarbnika,
2.
W czasie trwania kadencji Zarz康 PZC na podstawie podj皻ej Uchwa造, mo瞠 dokooptowa nowych Cz這nków Zarz康u PZC w miejsce tych, którzy ust徙ili, lub zostali wykluczeni.
3.Liczba dokooptowanych nowych Cz這nków Zarz康u nie mo瞠 przekroczy 1/3 liczby cz這nków pochodz帷ych z wyborów Krajowego Zjazdu Delegatów.
4.
W czasie trwania kadencji Zarz康 PZC mo瞠 wykluczy ze swojego grona cz這nków, którzy nie wywi您uj si ze swoich obowi您ków lub swoim post瘼owaniem naruszyli Statut PZC lub dobre imi Polskiego Zwi您ku Curlingu.
5.
Od Uchwa o odwo豉nie, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu  przys逝guje odwo豉nie do najbli窺zego Krajowego Zjazdu Delegatów  PZC w terminie 30 ( trzydziestu ) dni od daty dor璚zenia stosownej Uchwa造 na pi鄉ie. Wniesienie odwo豉nia nie wstrzymuje wykonania Uchwa造.
6.
Czynne uczestnictwo w pracach Zarz康u jest dobrowolnie przyj皻ym obowi您kiem jego cz這nków.

PREZES   PZC

§ 3

 1. Na czele Zarz康u oraz  Prezydium stoi Prezes PZC
 2. Obradom Zarz康u i Prezydium przewodniczy Prezes lub z jego upowa積ienia inny cz這nek Zarz康u.
 3. Prezes PZC kieruje ca這kszta速em prac PZC i reprezentuje PZC na zewn徠rz, do uprawnie i obowi您ków Prezesa nale篡 w szczególno軼i:
  1. kierowanie pracami Zarz康u i Prezydium,
  2. zwo造wanie posiedze Zarz康u i Prezydium oraz okre郵anie ich porz康ku dziennego,
  3. nadzór nad realizacj przez  PZC celów i zada zgodnie z przyj皻ym na Krajowy Zje寮zie Delegatów programem i kierunkami dzia豉nia, oraz uchwa豉mi Zarz康u,
  4. zarz康zanie maj徠kiem i funduszami PZC,
  5. kszta速owanie prawid這wej i zgodnej z interesami PZC wspó逍racy z WCF i ECF  i innymi organizacjami zagranicznymi,
  6. reprezentowanie PZC w kraju i zagranic, szczególnie przed MSiT i PKOL,
  7. podejmowanie decyzji  pomi璠zy posiedzeniami Zarz康u i Prezydium w sprawach nie zastrze穎nych do wy陰cznej kompetencji Zarz康u
  8. informowanie organów PZC o podj皻ych istotnych decyzjach zwi您anych z bie膨c dzia豉lno軼i PZC,
  9. sk豉danie Zarz康owi PZC sprawozda z bie膨cej dzia豉lno軼i Prezydium Zarz康u,
  10. wyst瘼owanie jako s逝瘺owy zwierzchnik pracowników PZC,
  11. pe軟ienie nadzoru i kontroli nad dzia豉lno軼i PZC bezpo鈔ednio lub za po鈔ednictwem upowa積ionych przez siebie osób.
 4. Podczas nieobecno軼i Prezesa PZC jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes lub Sekretarz Generalny

WICEPREZESI

§ 4

Wiceprezes zast瘼uje Prezesa w ramach jego kompetencji,  podczas jego nieobecno軼i lub z jego upowa積ienia.

SEKRETARZ GENERALNY

§ 5

Bie膨c dzia豉lno軼i  PZC kieruje Sekretarz Generalny. Do uprawnie i obowi您ków Sekretarza Generalnego nale篡 w szczególno軼i:

  1. koordynacja i nadzór nad dzia豉lno軼i w zakresie spraw organizacyjnych, statutowych i regulaminowych,
  2. kierowanie prac Biura ,
  3. nadzór i koordynacja spraw administracyjnych zwi您anych z realizacj zada zleconych przez MSiT,
  4. nadzór nad maj徠kiem trwa造m ,
  5. nadzór nad bie膨c gospodark finansow i rzeczow

SKARBNIK

§ 6

1.  Nadzoruje, inicjuje i koordynuje dzia豉nia zapewniaj帷e przestrzeganie obowi您uj帷ych przepisów w sprawach finansowych.
2. 
Bierze czynny udzia przy tworzeniu preliminarzy bud瞠towych PZC.
3.  
Nadzoruje realizacj i wyniki finansowe PZC

 DZIAxNIE ZARZ.U

§ 7

 1. Posiedzenia Zarz康u odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej ni co dwa miesi帷e.
 2. Decyzje o zwo豉niu Zarz康u podejmuje Prezes PZC, lub z jego upowa積ienia Wiceprezes lub Sekretarz Generalny, zawiadomienie o zwo豉niu przesy豉ne jest do cz這nków Zarz康u co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem i zawiera projekt porz康ku obrad.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarz康u PZC wybierane jest ze swojego grona Prezydium Zarz康u.
 4. Prezydium Zarz康u sk豉da si maksymalnie z pi璚iu Cz這nków, w tym: Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika,
 5. W posiedzeniach Zarz康u mog bra udzia z g這sem doradczym – delegowani przez Komisj  Rewizyjn jej Cz這nkowie, a tak瞠 inne osoby zaproszone za po鈔ednictwem Prezesa.
 6. Zarz康 mo瞠 powo豉 komisje i zespo造 tematyczne.
 7. Prezes Zarz康u mo瞠 delegowa nadzór nad Komisjami poszczególnym Cz這nkom Zarz康u.
 8. Cz這nkowie Zarz康u wykonuj zadania przyj皻e w ramach podzia逝 pracy lub wskazane przez Zarz康, Prezydium lub Prezesa PZC, zgodnie ze Statutem, Uchwa豉mi i Regulaminami,
 9. Cz這nkowie Zarz康u zdaj bie膨ce sprawozdania z realizacji przyj皻ych zada.
 10. Uchwa造 i decyzje Zarz康u zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów, przy czym do ich wa積o軼i wymagane jest g這sowanie przez co najmniej po這w liczby Cz這nków, a w razie równo軼i g這sów rozstrzyga g這s Prezesa.
 11. Uchwa造 i decyzje Zarz康u podejmowane s na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu 鈔odków bezpo鈔edniego, elektronicznego  porozumiewania si na odleg這嗆.
 12. Z posiedze Zarz康u sporz康zany jest protokó, który podpisuje Przewodnicz帷y zebrania i osoba sporz康zaj帷a protokó.
 13. Protokó powinien zawiera dat, porz康ek obrad, nazwiska Cz這nków Zarz康u obecnych podczas g這sowania, wynik g這sowania nad Uchwa豉mi i decyzjami. Informacje, plany, sprawozdania, wnioski i inne materia造 dotycz帷e spraw b璠帷ych przedmiotem obrad powinny by za陰czone do orygina逝 protokó逝.
POSTANOWIENIA KO哸OWE

§ 8

 1. Prawo interpretacji wszystkich uchwa, regulaminów i innych aktów wewn皻rznych przys逝guje Zarz康owi PZC.
 2. Regulamin niniejszy zosta uchwalony przez Zarz康 PZC w dniu 12 wrze郾ia 2009 r.
 3. Z dniem uchwalenia Regulaminu Zarz康u PZC  traci moc dotychczasowo obowi您uj帷y Regulamin  Zarz康u PZC.

REGULAMIN   PREZYDIUM ZARZ.U POLSKIEGO ZWI╴KU CURLINGU ( PZC )

 

Zgodnie z § 38 pkt. 4  Statutu Polskiego Zwi您ku Curlingu Zarz康 PZC, powo逝je Prezydium Zarz康u i przyjmuje do stosowania niniejszy Regulamin Prezydium Zarz康u

§1

 

Prezydium Zarz康u  jest organem wykonawczym  Zarz康u Polskiego Zwi您ku Curlingu, kieruj帷 w jego imieniu bie膨c dzia豉lno軼i PZC.  Prezydium dzia豉 na podstawie Statutu PZC, zgodnie z zasadami okre郵onymi w niniejszym Regulaminie.

SKxD PREZYDIUM ZARZ.U

§ 2

Wyboru Prezydium Zarz康u dokonuje si na pierwszym posiedzeniu Zarz康u.

 1. Prezydium Zarz康u sk豉da si maksymalnie z pi璚iu Cz這nków, w tym: Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika,

DZIAxNIE PREZYDIUM ZARZ.U

 

§ 3

 1. W okresie pomi璠zy zebraniami Zarz康u PZC, Prezydium posiada wszystkie jego uprawnienia i kompetencje niezb璠ne do prawid這wego prowadzenia bie膨cych spraw PZC.
 2. Pracami Prezydium kieruje Prezes PZC.
 3. Do kompetencji Prezesa nale篡 w szczególno軼i:
  1. nadzór nad realizacj przez  PZC celów i zada zgodnie z przyj皻ym na Krajowy Zje寮zie Delegatów programem i kierunkami dzia豉nia, oraz uchwa豉mi Zarz康u,
  2. zwo造wanie i przewodniczenie zebraniom Prezydium,
  3. koordynowanie i nadzorowanie pracy cz這nków Prezydium oraz przewodnicz帷ych  Komisji Problemowych.
 4. Prezydium Zarz康u  odpowiada przed Zarz康em PZC za decyzje podj皻e podczas swojej pracy i na ka盥ym posiedzeniu Zarz康u PZC sk豉da sprawozdanie z podj皻ych decyzji.
 5. Posiedzenia Prezydium odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz w miesi帷u.
 6. Decyzj o zwo豉niu Prezydium podejmuje Prezes PZC.
 7. W posiedzeniach Prezydium  mog bra udzia z g這sem doradczym – delegowani przez Komisj  Rewizyjn jej Cz這nkowie, a tak瞠 inne osoby zaproszone za po鈔ednictwem Prezesa.
 8. Cz這nkowie Prezydium wykonuj zadania przyj皻e w ramach podzia逝 pracy lub wskazane przez Zarz康 PZC, lub Prezesa, oraz obowi您ki wynikaj帷e ze Statutu PZC, a tak瞠 wniosków i uchwa w豉dz PZC.
 9. Cz這nkowie Prezydium sk豉daj okresowe sprawozdania przed Zarz康em PZC z realizacji przyj皻ych zada.
 10. Uchwa造 i decyzje Prezydium zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów, przy czym do ich wa積o軼i wymagane jest g這sowanie przez co najmniej po這w liczby Cz這nków, a w razie równo軼i g這sów rozstrzyga g這s Prezesa.
 11. Uchwa造 i decyzje Prezydium podejmowane s na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu 鈔odków bezpo鈔edniego porozumiewania si na odleg這嗆 .
 12. Decyzje Prezydium poci庵aj帷e za sob skutki finansowe musz si mie軼i w rocznym planie finansowym przyj皻ym przez Zarz康 PZC
 13. Czynne uczestniczenie w pracach Prezydium Zarz康u jest dobrowolnie przyj皻ym  obowi您kiem jego cz這nków

  POSTANOWIENIA KO哸OWE

  § 4

 1. Prawo interpretacji wszystkich uchwa, regulaminów i innych aktów wewn皻rznych przys逝guje Prezydium Zarz康u.
 2. Regulamin niniejszy zosta uchwalony przez Zarz康 PZC w dniu 12 wrze郾ia 2009 r. i obowi您uje od dnia jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

STATUT POLSKIEGO ZWI刊KU CURLINGU

 Rozdzia I

Postanowienia ogólne

 § 1        

1.      Polski Zwišzek Curlingu (w skrócie PZC), zwany dalej "Zwišzkiem", jest zarejestrowanym w sšdzie, dobrowolnym i samorzšdnym zrzeszeniem stowarzysze dzia豉jšcych w zakresie kultury fizycznej.

2.      W kontaktach mi璠zynarodowych Zwišzek obok nazwy polskiej u篡wa nazwy w j瞛yku angielskim - Polish Curling Association.

§ 2  

1.      Terenem dzia豉nia Zwišzku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dla w豉�ciwego realizowania swoich celów Zwišzek mo瞠 prowadzi dzia豉lno� poza granicami RP.

3.      Siedzibš Zwišzku jest miasto sto貫czne Warszawa.

 § 3     

1.      Zwišzek dzia豉 na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz.104 z pó�niejszymi zmianami), przepisów Ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 25, poz.113), Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym (Dz.U z dnia 17.08.2005 r.) oraz niniejszego statutu.

2.      Z tego tytu逝 Zwišzek posiada osobowo� prawnš. 

§ 4     

1.      Zwišzek jest jedynym reprezentantem polskiego curlingu w kraju i poza jego granicami.

2.      Zwišzek jest cz這nkiem �wiatowej Federacji Curlingu (World Curling Federation, w skrócie WCF).

3.      Zwišzek mo瞠 by cz這nkiem krajowych i mi璠zynarodowych organizacji o podobnym celu dzia豉nia.

§ 5     

Zwišzek mo瞠 posiada sztandar, flag i oznak organizacyjnš oraz u篡wa piecz璚i zgodnie z obowišzujšcymi w tym zakresie przepisami.

§ 6 

1.      Zwišzek opiera swojš dzia豉lno� gównie na pracy spo貫cznej dzia豉czy.

2.      Do prowadzenia swych spraw Zwišzek mo瞠 zatrudnia pracowników.

 § 7     

Organem nadzorujšcym dzia豉lno� Zwišzku jest Minister w豉�ciwy do spraw Kultury Fizycznej i Sportu.

Rozdzia II

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 8    

Celami Zwišzku sš:

1.       organizacja, popularyzacja i rozwój curlingu w Polsce;

2.       reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja dzia豉 wszystkich jego cz這nków;

3.       organizowanie dzia豉lno�ci sportowej ze szczególnym uwzgl璠nieniem funkcji integracyjnych, zdrowotnych i rehabilitacji osób niepe軟osprawnych.   

§ 9     

Zwišzek realizuje swoje cele poprzez:

1.      zrzeszanie stowarzysze prowadzšcych dzia豉lno� w zakresie curlingu;

2.      opracowywanie kierunków rozwoju curlingu w kraju;

3.      opracowywanie i uchwalanie:

a.    przepisów curlingu,

b.    zasad wspó透awodnictwa sportowego oraz klasyfikacyjnych - w porozumieniu z Ministrem w豉�ciwym do spraw Kultury Fizycznej i Sportu,

c.    przepisów dotyczšcych nadawania i pozbawiania licencji uprawnionym podmiotom, regulaminu zasad i trybu zmiany przynale積o�ci klubowej - po zasi璕ni璚iu opinii Ministra w豉�ciwego do spraw Kultury Fizycznej i Sportu,

d.    regulaminu dyscyplinarnego i zasad post瘼owania z nim zwišzanych, wewnštrz- zwišzkowych regulacji antydopingowych;

4.      wspieranie dzia豉lno�ci uczniowskich klubów sportowych;

5.      organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym tak瞠 mi璠zynarodowych i mi璠zypa雟twowych;

6.      realizacj ogólnokrajowego systemu wspó透awodnictwa, w tym rozgrywek mistrzowskich majšcych na celu wy這nienie mistrzów Polski w okre�lonych kategoriach i grupach wiekowych;

7.      nadawanie klubom sportowym licencji uprawniajšcych do udzia逝 we wspó透awodnictwie sportowym;

8.      wspó逝dzia w szkoleniu kadr trenersko-instruktorskich, s璠ziów oraz innych specjalno�ci zwišzanych z curlingiem;

9.      nadawanie i pozbawianie licencji zawodnikom i s璠ziom;

10.   powo造wanie kadry narodowej - w porozumieniu z Ministrem w豉�ciwym do spraw Kultury Fizycznej i Sportu - oraz przygotowywanie i zg豉szanie reprezentacji do udzia逝 w mistrzostwach oraz innych rozgrywkach mi璠zynarodowych;

11.   reprezentowanie polskiego curlingu we w豉�ciwych mi璠zynarodowych organizacjach sportowych;

12.   ochron prawnš cz這nków Zwišzku;

13.   rozstrzyganie sporów powsta造ch mi璠zy cz這nkami Zwišzku w wyniku ich dzia豉lno�ci statutowej w curlingu;

14.   nak豉danie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na cz這nków Zwišzku, zawodników, trenerów, instruktorów, s璠ziów i dzia豉czy dopuszczajšcych si naruszenia postanowie niniejszego statutu oraz regulaminów, uchwa, przepisów i zasad obowišzujšcych w curlingu;

15.   prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych oraz wydawanie sprawozda rocznych i materiaów informacyjnych dotyczšcych dzia豉lno�ci Zwišzku;

16.   utrzymywanie sta造ch kontaktów z mediami;

17.   podejmowanie ró積orodnych dzia豉 s逝šcych uzyskiwaniu �rodków finansowych na realizacj zada statutowych;

18.   nadzór merytoryczny nad dzia豉lno�ciš okr璕owych zwišzków curlingu. 

§ 10             

Zwišzek prowadzi dzia豉lno� statutowš poprzez swoje organy: w豉dzy, jurysdykcyjne i wykonawcze.

§ 11             

Zwišzek mo瞠 prowadzi dzia豉lno� gospodarczš.

1.      W celu jej prowadzenia Zwišzek mo瞠 powo造wa zak豉dy, agencje oraz uczestniczy w spó趾ach i innych przedsi瞝zi璚iach. 

Rozdzia III

Cz這nkowie Zwišzku, ich prawa i obowišzki 

§ 12            

Cz這nkowie Zwišzku dzielš si na:

1.      zwyczajnych;

2.      wspierajšcych;

3.      honorowych. 

§ 13             

1.      Cz這nkiem zwyczajnym mo瞠 by klub sportowy posiadajšcy sekcj curlingu i uczestniczšcy we wspó透awodnictwie sportowym.

2.      Klub, o którym mowa w ust. 1, musi by stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportowš spó趾š akcyjnš.

3.      Cz這nkostwo zwyczajne powstaje z chwilš nadania klubowi licencji uprawniajšcej do uczestnictwa we wspó透awodnictwie sportowym na podstawie z這穎nego wniosku zatwierdzonego przez Zarzšd PZC.

§ 14             

1.      Cz這nkiem wspierajšcym mo瞠 zosta osoba prawna lub fizyczna, a tak瞠 jednostka organizacyjna, której celem jest wspieranie dzia豉lno�ci w zakresie kultury fizycznej, w tym okr璕owe zwišzki curlingu.

2.      Cz這nkostwo wspierajšce powstaje z chwilš wpisania na list cz這nków wspierajšcych na podstawie z這穎nego wniosku zatwierdzonego przez Zarzšd PZC. 

§ 15             

1.      Cz這nkiem honorowym (w tym honorowym prezesem) zostaje osoba fizyczna, której nadano t godno� za szczególne zas逝gi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania curlingu.

2.      Godno� cz這nka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów.

 § 16            

Cz這nkowie zwyczajni majš prawo do:

1.      reprezentacji na Krajowym Zje�dzie Delegatów poprzez delegatów wybranych wed逝g klucza wyborczego;

2.      uczestnictwa we wspó透awodnictwie sportowym organizowanym przez Zwišzek;

3.      zg豉szania wniosków do w豉dz Zwišzku;

4.      korzystania z uprawnie cz這nkowskich wynikajšcych ze statutowej dzia豉lno�ci Zwišzku. 

§ 17             

Cz這nkowie honorowi i wspierajšcy majš prawo bra udzia w obradach statutowych organów Zwišzku z g這sem doradczym.

§ 18            

Cz這nkowie Zwišzku sš zobowišzani do:

1.      przestrzegania statutu i innych przepisów wewnštrzzwišzkowych oraz powszechnie obowišzujšcego prawa;

2.      realizacji uchwa podj皻ych przez statutowe organy Zwišzku. 

§ 19            

Cz這nkowie zwyczajni sš zobowišzani do:

1.      aktywnej dzia豉lno�ci dla rozwoju i podnoszenia poziomu curlingu oraz realizacji zada statutowych Zwišzku;

2.      op豉cania rocznej sk豉dki licencyjnej i innych �wiadcze na rzecz Zwišzku wynikajšcych z przepisów wewn皻rznych.

§ 20             

Cz這nkowie zwyczajni i wspierajšcy sš zobowišzani do dbania o:

1.      dobre imi Zwišzku;

2.      wysoki poziom moralno-wychowawczy i sportowy dzia豉czy spo貫cznych, s璠ziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz innych pracowników zatrudnionych w curlingu. 

§ 21             

Cz這nkowie Zwišzku za naruszenie postanowie statutu i innych przepisów wewnštrz-zwišzkowych podlegajš odpowiedzialno�ci organizacyjnej i dyscyplinarnej. 

§ 22             

Cz這nkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1.      pisemnego wystšpienia klubu;

2.      likwidacji klubu z datš wykre�lenia z rejestru sšdowego lub innego rejestru publicznego;

3.      nieop豉cenia rocznej sk豉dki licencyjnej do ko鎍a drugiego kwarta逝 danego roku;

4.      uprawomocnienia si decyzji o wykluczeniu ze Zwišzku.

§ 23             

Cz這nkostwo wspierajšce ustaje w przypadku:

1.      przyj璚ia pisemnego wniosku o wykre�lenie z listy cz這nków wspierajšcych;

2.      likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej b璠šcej cz這nkiem wspierajšcym;

3.      uprawomocnienia si decyzji o wykluczeniu ze Zwišzku. 

§ 24             

Cz這nkostwo honorowe ustaje w przypadku:

1.      �mierci;

2.      pisemnej rezygnacji;

3.      podj璚ia uchwa造 o pozbawieniu cz這nkostwa honorowego. 

§ 25             

1.      Od uchwa造 Zarzšdu w przedmiocie wykluczenia cz這nkowi przys逝guje odwo豉nie do Krajowego Zjazdu Delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.

2.      Uchwa豉 Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczna. 

Rozdzia IV

W豉dze Zwišzku 

§ 26            

Organami Zwišzku sš:

1.      Krajowy Zjazd Delegatów;

2.      Zarzšd;

3.      Komisja Rewizyjna.

§ 27          

1.      Kadencja w豉dz trwa cztery lata.

2.      Wybór w豉dz odbywa si na Krajowym Zje�dzie Delegatów w g這sowaniu tajnym spo�ród osób korzystajšcych z pe軟i praw publicznych. 

§ 28             

Najwy窺zš w豉dzš Zwišzku jest Krajowy Zjazd Delegatów.

1.      W obradach Krajowego Zjazdu Delegatów biorš udzia delegaci reprezentujšcy cz這nków zwyczajnych.

2.      Do wa積o�ci obrad Krajowego Zjazdu Delegatów potrzebna jest obecno� co najmniej po這wy uprawnionych delegatów.

§ 29             

1.      Krajowy Zjazd Delegatów mo瞠 by zwyczajny i nadzwyczajny.

2.      Krajowy Zjazd Delegatów zwo造wany jest raz na cztery lata.

3.      Raz na rok odbywa si Krajowy Zjazd Delegatów o charakterze sprawozdawczym.

4.      Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwo豉ny jest w cišgu trzech miesi璚y:

a.      z inicjatywy Zarzšdu;

b.      na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c.      na wniosek co najmniej 1/3 liczby cz這nków zwyczajnych;

d.      przedmiotem jego obrad sš tylko te sprawy, dla których zosta zwo豉ny. 

§ 30             

Do kompetencji zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów nale篡:

1.      uchwalanie generalnych kierunków dzia豉lno�ci Zwišzku i programu dzia豉nia na okres najbli窺zej kadencji;

2.      uchwalanie statutu i jego zmian;

3.      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z dzia豉lno�ci ust瘼ujšcych w豉dz Zwišzku;

4.      udzielanie absolutorium ust瘼ujšcemu Zarzšdowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5.      wybór w oddzielnym g這sowaniu Prezesa, Zarzšdu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarno-Arbitra穎wej;

6.      nadawanie i pozbawianie cz這nkostwa honorowego;

7.      rozpatrywanie odwo豉 od uchwa Zarzšdu w sprawie wykluczenia ze Zwišzku oraz decyzji Komisji Dyscyplinarno-Arbitra穎wej;

8.      rozpatrywanie zg這szonych wniosków;

9.      podj璚ie uchwa造 o rozwišzaniu Zwišzku. 

§ 31             

1.      W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarzšdowi bšd� niektórym jego cz這nkom Krajowy Zjazd Delegatów mo瞠 zobowišza Zarzšd bšd� te osoby do dope軟ienia w wyznaczonym terminie okre�lonych czynno�ci.

2.      Cz這nkowie Zarzšdu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogš w najbli窺zej kadencji kandydowa do w豉dz Zwišzku. 

§ 32             

W Krajowym Zje�dzie Delegatów biorš udzia:

1.      z g這sem stanowišcym - delegaci cz這nków zwyczajnych;

2.      z g這sem doradczym - nie b璠šcy delegatami cz這nkowie Zarzšdu i Komisji Rewizyjnej, cz這nkowie honorowi i wspierajšcy oraz zaproszeni go�cie. 

§ 33             

Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wed逝g uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, przy czym:

1.      obrady otwiera Prezes, po czym nast瘼uje wybór przewodniczšcego obrad i uchwalenie regulaminu obrad;

2.      uchwa造 zapadajš zwykš wi瘯szo�ciš g這sów;

3.      zmiany statutu i rozwišzanie Zwišzku wymagajš wi瘯szo�ci 2/3 g這sów. 

§ 34             

O terminie, miejscu i porzšdku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarzšd Zwišzku zawiadamia delegatów i uprawnione do uczestnictwa osoby co najmniej na 30 dni przed rozpocz璚iem tego Zjazdu.

§ 35            

 Zarzšd Zwišzku sk豉da si z 5-11 cz這nków, w tym:

a.      prezesa;

b.      nie wi璚ej ni dwóch wiceprezesów;

c.      sekretarza generalnego;

d.      skarbnika;

e.      pozosta造ch cz這nków.

§ 36             

1.      Nowo wybrany Zarzšd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika oraz przyjmuje regulamin Zarzšdu.

2.      Posiedzenia Zarzšdu odbywajš si nie rzadziej ni co dwa miesišce.

3.      Uchwa造 Zarzšdu zapadajš zwykš wi瘯szo�ciš g這sów w obecno�ci co najmniej po這wy liczby cz這nków, a w razie równo�ci g這sów rozstrzyga g這s prezesa.

 § 37             

Prezes kieruje ca這kszta速em prac Zwišzku i równocze�nie reprezentuje go na zewnštrz.

1.      Do kompetencji prezesa nale篡 równie zwo造wanie zebra Zarzšdu, a tak瞠 podejmowanie nag造ch decyzji w sprawach nie cierpišcych zw這ki.   

§ 38            

Do kompetencji Zarzšdu nale篡:

1.      zwo造wanie Krajowego Zjazdu Delegatów;

2.      ustalanie proporcjonalnego rozdzia逝 mandatów (klucza wyborczego) na Krajowy Zjazd Delegatów;

3.      realizowanie uchwa Krajowego Zjazdu Delegatów;

4.      powo造wanie Prezydium i komisji specjalistycznych;

5.      powo造wanie i odwo造wanie przewodniczšcych komisji specjalistycznych;

6.      podejmowanie uchwa o przyj璚iu lub ustaniu cz這nkostwa zwyczajnego i wspierajšcego;

7.      podejmowanie uchwa dotyczšcych ustania cz這nkostwa w Zarzšdzie i wynikajšcych z tego konsekwencji;

8.      ustalanie rocznej sk豉dki licencyjnej i innych op豉t zwišzanych z uczestnictwem cz這nków w dzia豉lno�ci

9.      statutowej Zwišzku;

10.   uchwalanie planów pracy i preliminarzy finansowych;

11.   powo造wanie kadry narodowej;

12.   uchwalanie przepisów zgodnych z normami mi璠zynarodowymi regulujšcych uprawianie curlingu w Polsce, w tym:

a.       zasad wspó透awodnictwa sportowego;

b.       statusu zawodników i ich przynale積o�ci klubowej;

c.       trybu nadawania i pozbawiania licencji klubowych, zawodniczych i s璠ziowskich;

d.       przepisów antydopingowych.

13.   przygotowywanie rocznych sprawozda finansowych i innych dokumentów dla Komisji Rewizyjnej;

14.   przyjmowanie sprawozda z prac Prezydium i komisji specjalistycznych;

15.   rozpatrywanie odwo豉 od decyzji komisji specjalistycznych;

16.   wykonywanie prawomocnych decyzji dyscyplinarnych;

17.   interpretacja statutu i innych przepisów wewnštrzzwišzkowych;

18.   wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyró積ie;

19.   podejmowanie uchwa we wszystkich sprawach z wyjštkiem zastrze穎nych dla Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej;

20.   zarzšdzanie majštkiem Zwišzku;

21.   reprezentowanie Zwišzku i dzia豉nie w jego imieniu. 

§ 39             

Cz這nkostwo w Zarzšdzie ustaje w przypadku:

1.      �mierci;

2.      przyj璚ia pisemnej rezygnacji;

3.      uprawomocnienia si decyzji o wykluczeniu z w豉dz. 

§ 40            

1.      Komisja Rewizyjna sk豉da si z 3-5 cz這nków, w tym: przewodniczšcego i sekretarza, wybieranych z grona cz這nków na pierwszym posiedzeniu.

2.      Uchwa造 Komisji Rewizyjnej zapadajš zwykš wi瘯szo�ciš g這sów przy obecno�ci po這wy sk豉du.

§ 41            

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale篡:

1.      przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli dzia豉lno�ci Zwišzku ze szczególnym uwzgl璠nieniem gospodarki finansowej pod wzgl璠em celowo�ci i gospodarno�ci;

2.      przedk豉danie Zarzšdowi protokoów z przeprowadzanych kontroli z ewentualnym šdaniem wyja�nie i usuni璚ia nieprawid這wo�ci;

3.      wnioskowanie zwo豉nia nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów;

4.      przedk豉danie sprawozda zwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarzšdowi;

5.      przedk豉danie sprawozda Krajowej Konferencji Delegatów;

6.      delegowanie swoich cz這nków do udzia逝 w posiedzeniach Zarzšdu i Prezydium z g這sem doradczym. 

§ 42             

Cz這nkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

1.      �mierci;

2.      przyj璚ia pisemnej rezygnacji;

3.      uprawomocnienia si decyzji o wykluczeniu z w豉dz. 

§ 42 a

. 1.      Zarzšdowi Zwišzku i Komisji Rewizyjnej przys逝guje prawo dokooptowania do swych sk豉dów nowych cz這nków, z tym 瞠 ich liczba nie mo瞠 przekroczy 1/3 liczby cz這nków pochodzšcych z wyborów. 

Rozdzia V

Organy jurysdykcyjne Zwišzku 

§ 43             

Zwišzek jest uprawniony do sprawowania w豉dzy jurysdykcyjnej w stosunku do swoich cz這nków, zawodników, trenerów, instruktorów, s璠ziów oraz dzia豉czy, a tak瞠 do rozstrzygania wynik造ch mi璠zy nimi sporów ze stosunków etyczno-sportowych. 

§ 44             

Wszelkie naruszenia przepisów curlingu podczas zawodów oraz zasad wspó透awodnictwa sportowego podlegajš ocenie zgodnie z obowišzujšcymi przepisami dyscyplinarnymi i naleš do kompetencji Zarzšdu Zwišzku.

§ 45            

1.      Organem jurysdykcyjnym Zwišzku jest Komisja Dyscyplinarno-Arbitra穎wa.

2.      Komisja Dyscyplinarno-Arbitra穎wa sk豉da si z 3-5 cz這nków powo豉nych na czas trwania kadencji w豉dz.

§ 46             

Do kompetencji Komisji Dyscyplinarno-Arbitra穎wej nale篡:

1.      rozpoznawanie spraw cz這nków w豉dz, trenerów, instruktorów, s璠ziów i dzia豉czy obwinionych o naruszenie norm etycznych lub nieprzestrzeganie statutu, przepisów i uchwa wewnštrzzwišzkowych w sprawach nie wiššcych si bezpo�rednio z naruszeniem przepisów curlingu;

2.      rozpatrywanie odwo豉 od decyzji oceniajšcych naruszenie przepisów curlingu podczas zawodów oraz zasad wspó透awodnictwa sportowego;

3.      rozstrzyganie sporów zwišzanych z udzia貫m w dzia豉lno�ci statutowej Zwišzku. 

§ 47             

Komisja Dyscyplinarno-Arbitra穎wa ma prawo:

1.      orzeka kary:

a.      upomnienia,

b.      nagany,

c.      finansowe (tylko wobec cz這nków zwyczajnych i zawodników profesjonalnych),

d.      pozbawienia licencji,

e.      zakazu organizowania zawodów w okre�lonym czasie i miejscu,

f.        pozbawienia zaj皻ych miejsc w rozgrywkach,

g.      wykluczenia z kadry narodowej,

h.      zakazu reprezentowania dyscypliny za granicš,

i.        zakazu pe軟ienia funkcji,

j.        wykluczenia ze Zwišzku,

k.      dyskwalifikacji okresowej lub do篡wotniej;

l.        wnioskowa o pozbawienie cz這nkostwa honorowego. 

§ 48             

W sprawowaniu w豉dzy jurysdykcyjnej obowišzuje zasada dwuinstancyjno�ci.

1.      orzeczenia kar:

a.       pozbawienia tytu逝 mistrza Polski,

b.       wykluczenia z kadry narodowej,

c.       wykluczenia ze Zwišzku,

d.       dyskwalifikacji do篡wotniej

podlegajš zaskar瞠niu do Trybuna逝 Arbitra穎wego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

§ 49             

Szczegó這we zasady pracy Komisji Dyscyplinarno-Arbitra穎wej okre�la jej regulamin zatwierdzony przez Zarzšd.

Rozdzia VI

Organy wykonawcze i administracyjne

 § 50             

Organami wykonawczymi Zwišzku sš komisje specjalistyczne, za� ich sk豉d osobowy wynika z potrzeby prawid這wego ich funkcjonowania. 

§ 51             

Organem wykonawczo-administracyjnym Zwišzku jest Sekretarz Generalny wraz z podleg造m mu biurem Zwišzku.

§ 52             

Szczegó這we zasady pracy komisji specjalistycznych i biura Zwišzku okre�lajš regulaminy zatwierdzone przez Zarzšd.

Rozdzia VII

Wyró積ienia i nagrody 

§ 53             

Zwišzek ma prawo wyró積iania i nagradzania osób zwišzanych z dzia豉lno�ciš statutowš Zwišzku.

§ 54             

Zwišzek mo瞠 wyst瘼owa do w豉dz pa雟twowych i resortowych o przyznanie nagród i wyró積ie osobom zwišzanym z dzia豉lno�ciš statutowš Zwišzku. 

§ 55             

Rodzaje i zasady przyznawania nagród i wyró積ie Zwišzku okre�la regulamin zatwierdzony przez Zarzšd.

Rozdzia VIII

Zawodnicy 

§ 56             

Zawodnikiem jest osoba uprawiajšca amatorsko albo profesjonalnie curling oraz uczestniczšca we wspó透awodnictwie sportowym i posiadajšca licencj.

§ 57             

Zawodnikami posiadajšcymi status zawodnika profesjonalnego sš osoby uprawiajšce curling na podstawie umowy o prac i otrzymujšcy za to wynagrodzenie, natomiast pozostali zawodnicy posiadajš status amatora. 

§ 58            

 Szczegó這we przepisy dotyczšce statusu zawodników (w tym ich praw i obowišzków) oraz wynikajšce z tego statusu rodzaje licencji okre�la Ustawa o kulturze fizycznej oraz inne przepisy prawa regulaminy zatwierdzone przez Zarzšd. Rozdzia IXMajštek i fundusze Zwišzku 

§ 59             

1.      Majštek Zwišzku stanowiš nieruchomo�ci, ruchomo�ci, fundusze, papiery warto�ciowe i pienišdze.

2.      Na fundusze Zwišzku sk豉dajš si:

a.      op豉ty licencyjne,

b.      op豉ty zwišzane z uczestnictwem w systemie wspó透awodnictwa Zwišzku,

c.      wp造wy z zawodów organizowanych przez Zwišzek,

d.      inne wp造wy z dzia豉lno�ci statutowej,

e.      wp造wy z dzia豉lno�ci gospodarczej,

f.        dotacje, darowizny, �rodki pochodzšce z fundacji i innych �róde. 

§ 60             

Zwišzek prowadzi gospodark finansowš i rachunkowo�. 

§ 61             

1.      Dla wa積o�ci o�wiadcze woli lub dokumentów w przedmiocie praw i obowišzków majštkowych Zwišzku wymagane jest wspó責zia豉nie dwóch cz這nków Zarzšdu.

2.      Dla wa積o�ci innych dokumentów finansowych wymagane sš podpisy dwóch upowa積ionych osób.

Rozdzia X

Postanowienia ko鎍owe 

§ 62             

Uchwa豉 o rozwišzaniu Zwišzku okre�la sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majštek.

§ 63             

Niniejszy statut wchodzi w 篡cie z dniem rejestracji.

 

 

                                     Regulamin Komisji Szkolenia Polskiego Zwi±zku Curlingu

R o z d z i a 1

Postanowienia ogólne

Art. 1.
Komisja Szkolenia zwana dalej Komisj±, dzia豉 w ramach Polskiego Zwi±zku Curlingu, jest statutowym organem doradczym i wykonawczym powo豉nym w celu realizacji zada zwi±zanych ze szkoleniem.

Art. 2.
Komisj powo逝je i odwo逝je Zarz±d PZC.

Art. 3.
Kadencja Komisji pokrywa si z kadencj± Zarz±du PZC.

Art. 4.
Komisja opiera swoj± dzia豉lno¶ na pracy spo貫cznej dzia豉czy, jednak dla wykonania niektórych zada w porozumieniu z Zarz±dem PZC mo瞠 zleca ich wykonanie odp豉tnie.

Art. 5.
Bie±c± obs逝g Komisji sprawuje biuro PZC.

R o z d z i a 2

Zadania i realizacja zada

Art. 6.
Do zada Komisji w szczególno¶ci nale篡:
1. Opracowywanie i przygotowywanie projektów uchwa zwi±zanych z zagadnieniami szkolenia, licencji instruktorskich i trenerskich. 2. Przygotowywanie projektów rozgrywek sportowych organizowanych przez PZC
3. Opiniowanie materiaów zwi±zanych ze szkoleniem.
4. Opiniowanie oraz organizowanie dzia豉lno¶ci zwi±zanej z publikowaniem materiaów szkoleniowych.
5. Monitorowanie szkolenia instruktorów i trenerów curlingu, oraz prowadzenie rejestru kadr.
6. Wspó逍raca z zagranicznymi o¶rodkami szkoleniowymi.
7. Konsultacje w zakresie tworzenia regulaminów rozgrywek pod auspicjami PZC

Art. 7.
Zadania, o których mowa w Art. 6., Komisja realizuje w ¶cis貫j wspó逍racy z Dyrektorem Sportowym, wykorzystuj±c w豉¶ciwe swemu celowi ¶rodki i sposoby dzia豉nia.

R o z d z i a 3

Struktura i organizacja Komisji

Art. 8.
1. Komisja sk豉da si z 3 do 7 cz這nków
2. W sk豉d Komisji wchodz±:
a) przewodnicz±cy
b) cz這nkowie

3. W czasie trwania kadencji Komisji mog± by dokonywane zmiany w jej sk豉dzie.

Art. 9.
1. Przewodnicz±cym Komisji zostaje osoba wyznaczona przez Zarz±d PZC
2. Przewodnicz±cy mo瞠 wyznaczy cz這nka komisji do zast瘼owania go z wa積ych przyczyn i udzieli mu pe軟omocnictwa do wykonania zada le±cych w kompetencji przewodnicz±cego.

Art. 10.
1. Do kompetencji przewodnicz±cego Komisji nale篡:
a) reprezentowanie Komisji wobec PZC i na zewn±trz.
b) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu PZC oraz niniejszego regulaminu przez cz這nków Komisji,
c) sk豉danie okresowych sprawozda z dzia豉lno¶ci Komisji na zebraniach Zarz±du PZC,
d) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,
e) podejmowanie w sprawach nag造ch decyzji w imieniu Komisji.
2. Przewodnicz±cy jest obowi±zany informowa Komisj na jej posiedzeniach o podejmowanych decyzjach dotycz±cych dzia豉lno¶ci Komisji w okresie mi璠zy posiedzeniami.
3. Przewodnicz±cy mo瞠 imiennie upowa積i innych cz這nków Komisji do reprezentowania Komisji w okre¶lonych sprawach.

Art. 11.
Przewodnicz±cy Komisji ko鎍zy swoj± prac w chwili:
a) odwo豉nia przez Zarz±d
b) rezygnacji

Art. 12.
Cz這nkiem Komisji mo瞠 zosta osoba spe軟iaj±ca warunki:
a) by cz這nkiem Klubu, który jest w strukturach PZC
b) zosta powo豉nym do pracy w Komisji przez Przewodnicz±cego

Art. 13.
Cz這nek Komisji ko鎍zy swoj± prac w chwili:
f) odwo豉nia przez Przewodnicz±cego
g) rezygnacji

Art. 14.
Cz這nkowie Komisji maj± obowi±zki:
a) przestrzega Regulaminu Komisji
b) bra aktywny udzia w pracach Komisji
c) wywi±zywa si zada Komisji w okre¶lonym na to czasie

Art. 15.
Cz這nkowie Komisji maj± prawo:
a) do aktywnych prac w ka盥ej dziedzinie zada Komisji
b) przedstawia swoje propozycje, uwagi, zastrze瞠nia do ka盥ego elementu pracy Komisji
c) zg豉sza propozycje uchwa, regulaminów Komisji
d) korzysta z urz±dze, sprz皻u i zaplecza Komisji na zasadach okre¶lonych we w豉¶ciwych regulaminach.

Art. 16.
1. Posiedzenia Komisji odbywaj± si w miar potrzeby, jednak nie rzadziej ni 2 razy w roku
2. Decyzje i uchwa造 Komisji podejmowane s± zwyk± wi瘯szo¶ci± g這sów przy udziale minimum po這wy cz這nków Komisji. W razie równo¶ci g這sów rozstrzyga g這s przewodnicz±cego.
3. Ka盥e posiedzenie Komisji nale篡 protokó這wa i prowadzi list obecno¶ci.
4. W sprawach bie±cych i nag造ch (gdzie zwo豉nie posiedzenia Komisji nie jest mo磧iwe) decyzje podejmuje przewodnicz±cy.

Art. 17.
1. Zale積ie od potrzeb, Komisja mo瞠 powo造wa zespo造 robocze.
2. O zakresie dzia豉nia i osób w niej znajduj±cych si decyduje ka盥orazowo Komisja.

R o z d z i a 4

Postanowienia ko鎍owe.

Art. 18.
Regulamin mo瞠 by zmieniony decyzj±, wi瘯szo¶ci g這sów, Zarz±du PZC.

 

Regulamin Komisji S璠ziowskiej PZC

R o z d z i a   1

Postanowienia ogólne

 I

Komisja S璠ziowska Polskiego Zwi±zku Curlingu - zwana dalej Komisj± - jest organem statutowym dzia豉j±cym w ramach organizacyjnych Polskiego Zwi±zku Curlingu - zwanego w skrócie PZC.

II

Komisja dzia豉 na podstawie statutu PZC, regulaminu organizacyjnego zarz±du PZC oraz niniejszego regulaminu.

III

Komisja jest organem wewn皻rznym i pomocniczym Zarz±du PZC, której celem s± wszelkie tematy zwi±zane z s璠ziowaniem. Komisja wspó責zia豉 z innymi organami PZC w szczególno¶ci dla opracowania przepisów, regulaminów oraz organizacji zawodów i szkole.

IV

Kadencja Komisji trwa równolegle z kadencj± Zarz±du PZC.

V

Komisja opiera swoj± dzia豉lno¶ na pracy spo貫cznej dzia豉czy, jednak dla wykonania niektórych zada w porozumieniu z Zarz±dem PZC mo瞠 zleca ich wykonanie odp豉tnie. 
 

R o z d z i a   2

Struktura i organizacja Komisji

VI

1.  Komisja sk豉da si z 2 do 5 cz這nków.

2.  W sk豉d Komisji wchodz±:

a) przewodnicz±cy

b) cz這nkowie

3.  Przewodnicz±cy Komisji wybierany jest przez Zarz±d PZC w miar mo磧iwo¶ci ze swego grona.

4.  Pozosta造ch cz這nków Komisji dobiera przewodnicz±cy i przedstawia do zatwierdzenia zarz±dowi PZC. Przewodnicz±cy mo瞠 wyznaczy cz這nka komisji do zast瘼owania go z wa積ych przyczyn i udzieli mu pe軟omocnictwa do wykonania zada le±cych w kompetencji przewodnicz±cego.

5.  W czasie trwania kadencji Komisji mog± by dokonywane zmiany w jej sk豉dzie, ka盥orazowo zatwierdzane przez Zarz±d PZC.

VII

1.  Zale積ie od potrzeb Komisja mo瞠 tworzy wewn皻rzne podkomisje.

2.  O zakresie dzia豉nia i ilo¶ci podkomisji decyduje Zarz±d PZC na wniosek przewodnicz±cego Komisji.

VIII

1.  Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy.

2.  Bie±c± obs逝g Komisji sprawuje biuro PZC.

IX

1.  Komisja przeprowadza posiedzenia w zale積o¶ci od potrzeb, jednak nie rzadziej ni dwa razy do roku.

2.  Tematyk zebra przygotowuje przewodnicz±cy.

3.  Ka盥e posiedzenie Komisji nale篡 protokó這wa i prowadzi list obecno¶ci.

X

Uchwa造 Komisji zapadaj± zwyk± wi瘯szo¶ci± g這sów. W razie równo¶ci g這sów rozstrzyga g這s przewodnicz±cego.

XI

1.  Do kompetencji przewodnicz±cego Komisji nale篡:
a)  reprezentowanie Komisji wobec PZC i na zewn±trz.
b)  czuwanie nad przestrzeganiem Statutu PZC, wniosków przyj皻ych na Krajowym Zje寮zie Delegatów, przepisów i regulaminów PZC oraz WCF oraz niniejszego regulaminu,
c)  sk豉danie okresowych sprawozda z dzia豉lno¶ci Komisji na zebraniach Zarz±du PZC,
d)  przewodniczenie posiedzeniom Komisji,
e)  podejmowanie w sprawach nag造ch decyzji w imieniu Komisji.

2.  Przewodnicz±cy jest obowi±zany informowa Komisj na jej posiedzeniach o podejmowanych decyzjach dotycz±cych dzia豉lno¶ci Komisji w okresie mi璠zy posiedzeniami.

3.  Przewodnicz±cy mo瞠 imiennie upowa積i innych cz這nków Komisji do reprezentowania Komisji w okre¶lonych sprawach

 

R o z d z i a   3

Kompetencje i zakres dzia豉nia

XIII

Do kompetencji i zakresu dzia豉nia Komisji nale篡:
1.  Ustalanie gównych kierunków dzia豉lno¶ci s璠ziowskiej PZC.

2.  Wspó責zia豉nie z poszczególnymi organami PZC w ramach swojej dzia豉lno¶ci.

3.  Prowadzenie dzia豉lno¶ci popularyzatorskiej w zakresie znajomo¶ci przepisów curlingu w¶ród s璠ziów,  zawodników, trenerów oraz innych zainteresowanych osób.

4.  Szkolenie s璠ziów.

5.  Opracowywanie przepisów PZC dotycz±cych s璠ziowania.

6.  Nadawanie licencji s璠ziom oraz ich okresowa weryfikacja, prowadzenie ewidencji s璠ziów.

7.  Wyznaczanie s璠ziów do prowadzenia zawodów PZC.

8.  Wymiana do¶wiadcze z innymi krajami i mi璠zynarodowymi organizacjami w zakresie dzia豉lno¶ci s璠ziowskiej.

9.  Wnioskowanie wyró積ie, nagród i kar dla s璠ziów do Zarz±du PZC.

 

 

Regulamin Komisji Regulaminowej Polskiego Zwišzku Curlingu


Rozdzia 1.

Postanowienia ogólne

Art. 1.
Komisja Regulaminowa zwana dalej Komisjš, dzia豉 w ramach Polskiego Zwišzku Curlingu (PZC), jest statutowym organem doradczym i wykonawczym powo豉nym w celu realizacji zada zwišzanych z opracowywaniem regulaminów zawodów organizowanych przez PZC.

Art. 2.
Przewodniczšcego Komisji powo逝je i odwo逝je Zarzšd PZC. Cz這nków Komisji powo逝je i odwo逝je przewodniczšcy.

Art. 3.
Kadencja Komisji pokrywa si z kadencjš Zarzšdu PZC.

Art. 4.
Komisja opiera swojš dzia豉lno� na pracy spo貫cznej dzia豉czy, jednak wykonanie niektórych zada PZC mo瞠 zleca odp豉tnie.

Art. 5.
Biešcš obs逝g Komisji sprawuje biuro PZC.


Rozdzia 2.

Zadania i realizacja zada

Art. 6.
Do zada Komisji w szczególno�ci nale篡:
1. Opracowywanie i wprowadzanie zmian do regulaminów zawodów organizowanych przez PZC.
2. Opracowywanie rozwišza dotyczšcych sprawnej obs逝gi procesów zwišzanych z rejestracjš zg這sze przed zawodami.
3. Przygotowywanie projektów rozgrywek sportowych organizowanych przez PZC
4. W zakresie podejmowania decyzji ogólnych Komisja wspó逍racuje �ci�le z Komisjš Szkolenia PZC.

Art. 7.
Zadania, o których mowa w Art. 6. Komisja realizuje w �cis貫j wspó逍racy z Dyrektorem Sportowym.

Art. 8.
Decyzje podejmowane przez Komisj mogš by zmieniane wyšcznie przez Zarzšd PZC, a w przypadkach nie cierpišcych zw這ki przez Prezesa Zarzšdu.


Rozdzia 3.

Struktura i organizacja Komisji

Art. 9.
1. Komisja sk豉da si z 3 do 7 cz這nków
2. W sk豉d Komisji wchodzš:
a) przewodniczšcy
b) cz這nkowie
3. W czasie trwania kadencji Komisji mogš by dokonywane zmiany w jej sk豉dzie.

Art. 10.
1. Przewodniczšcym Komisji zostaje osoba wyznaczona przez Zarzšd PZC.
2. Przewodniczšcy mo瞠 wyznaczy cz這nka komisji do zast瘼owania go w czasie niezdolno�ci do pracy z wa積ych przyczyn i udzieli mu pe軟omocnictwa do wykonania zada lešcych w kompetencji przewodniczšcego.

Art. 11.
1. Do kompetencji przewodniczšcego Komisji nale篡:
a) reprezentowanie Komisji wobec PZC i na zewnštrz
b) organizowanie pracy Komisji
c) podejmowanie w sprawach nag造ch decyzji w imieniu Komisji.
2. Przewodniczšcy mo瞠 imiennie upowa積i innych cz這nków Komisji do reprezentowania Komisji w okre�lonych sprawach.

Art. 12.
Przewodniczšcy Komisji ko鎍zy swojš prac w chwili:
a) odwo豉nia przez Zarzšd
b) rezygnacji

Art. 13.
Cz這nkiem Komisji mo瞠 zosta osoba spe軟iajšca warunki:
a) jest cz這nkiem Klubu, który jest w strukturach PZC
b) zosta powo豉nym do pracy w Komisji przez Przewodniczšcego

Art. 14.
Cz這nkostwo w Komisji ustaje w wyniku:
a) odwo豉nia przez Przewodniczšcego
b) rezygnacji

Art. 15.
Do obowišzków cz這nków Komisji nale篡:
a) przestrzeganie Regulaminu Komisji
b) branie aktywnego udzia逝 w pracach Komisji
c) wywišzywanie si z zada Komisji w okre�lonym czasie

Art. 16.
Cz這nkowie Komisji majš prawo:
a) do aktywnych prac w ka盥ej dziedzinie zada Komisji
b) przedstawia swoje propozycje, uwagi i zastrze瞠nia do ka盥ego elementu pracy Komisji
c) zg豉sza propozycje uchwa i regulaminów Komisji

Art. 17.
1. Podstawowym miejscem wspó逍racy Komisji jest Internet. W sprzyjajšcych warunkach dopuszczalne sš równie posiedzenia Komisji.
2. Decyzje i uchwa造 Komisji podejmowane sš zwykš wi瘯szo�ciš g這sów. W razie równej ilo�ci g這sów rozstrzyga g這s przewodniczšcego.


Rozdzia 4.

Postanowienia ko鎍owe

Art. 18.
Regulamin mo瞠 by zmieniony decyzjš Zarzšdu PZC.

 

 
Biuletyn


FOLDER WCF


Design by Joomlateam.com | Powered by Joomlapixel.com |